Zabytkowe, przesiąknięte tysiącami modlitw mury zapraszają do klęczników, które dźwigały ciężar kolan wielu pokoleń. Taką swiątynią jest kosciół ufundowany w 1583 roku przez Mikołaja Brzeskiego pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Skarżycach. Wnętrze swiątyni jest późnorenesansowe i barokowe. Zabytkowe ołtarze, ambona oraz zbiory starych obrazów. Obecnie Sanktuarium znajduje się na rynku nieopodal równie historycznej ,40-metrowej studni i słynnego jurajskiego Okiennika. Z wielu powodów warto się tu zatrzymać przemierzając jurajskie szlaki.

 

 

 

Zamierzenia Inwestycyjne.
Posiedzenia i Sprawozdania
Rady Sołeckiej

 

 

 

1. Posiedzenie z dnia 24.09.2009. 
2. Sprawozdanie z V akcji sprzątania
    Jury. 
3. Sprawozdanie z akcji sprzątania
    Jury w dniu 23.04.2005.
4. Uchwała nr VII/84/95. 
5. Zbiór Uchwał nr.1/2/3 i Plan Pracy
    na 2007-2011r.
6. Komunikat z dnia 14.08.2010. 
7. Konkurs Ekologiczne

     Sołectwo 2010.

 

 

 

 

 

Posiedzenie z dnia 24.09.2009

Zawiercie Skarżyce 24 09 2009

 

Dzisiaj 24.09.2009 rada sołectwa Skarżyc zwołała zebranie
w sprawie wykorzystania przyznanych środków z budżetu miasta
na inwestycje w dzielnicy.
Na zebraniu przedstawiony został wniosek rady sołeckiej
o sposobie wykorzystania środków ,t.j przebudowa części terenu przy dawnej szkole na parking.
Został sceptycznie przyjęty przez zebranych w wyniku czego został zgłoszony wniosek z sali przez mieszkańców.
Przebudowa części terenu wspólnoty mieszkańców przy drodze między kościołem a sklepem spożywczym .
Z uwagi na liczne organizowanie imprez o charakterze ogólno-regionalnym w tym miejscu umiejscowienie parkingu byłoby
jak najbardziej wskazane. Walory estetyczne tego miejsca
czyli rozlewisko zwane kałużą też przemawiają za tym.
Oba wnioski poddane zostały głosowaniu .
Wniosek z sali poparty został jednym głosem więcej przy jednym głosie wstrzymującym.
Dla wniosku przegłosowanego niespodziewanie pojawiły się problemy proceduralne o sposobie wykorzystania i zabudowy
/brak pozwolenia , brak planu/.
Przedstawione zostały również zamierzenia inwestycyjne miasta
w dzielnicy Skarżyce t.j .budowa i modernizacja ulic Ostańcowa
i Kmicica.
Pierwsza otrzymała akceptacje mieszkańców ale w części mieszkalnej , zabudowanej . Budowa odcinka w kierunku lasu
uważa za inwestycje miasta na rzecz prywatnej inicjatywy.
Modernizację odcinka ulicy Kmicica ( w lesie między Skarżycami
a Pomrożycami )większość zebranych uważa za inwestycje
nietrafną i zbędną nie służącą nikomu a już na pewno
nie mieszkańcom Skarżyc przy tylu brakach inwestycyjnych
 w centrum.
Brak chodników , dziurawe ulice , zero miejsc parkingowych
czy brak odwodnień, to postulaty mieszkańców do przedłożenia Radzie Miejskiej.

 

Sprawozdanie z V akcji sprzątania Jury

 

Zawiercie Skarżyce 21.05.2010

 

Z inicjatywy Sołectwa Skarżyc,
pod patronatem Prezydenta Miasta Zawiercie,
przy współudziale Starosty Powiatu Zawierciańskiego.

Współorganizatorami akcji byli: 
- Wydział Oświaty i Wychowania
- Wydział Ochrony Środowiska
działające przy Prezydencie Miasta Zawiercie
i Staroście Powiatu Zawierciańskiego.

W Akcji uczestniczyli:
1. Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy " Morsko" w Skarżycach
/autokar, koparka, ciągnik rolniczy z przyczepą /.  
2. Przedsiębiorstwa:
- Zakład Gospodarki Miejskiej w Zawierciu / samochód,

3 kontenery na śmieci /.
- Przedsiębiorstwo Transportowo- Komunikacyjne w Zawierciu / bezpłatny przejazd
liniami 3 i 5 na czas trwania akcji /.
- K.E.M z Dąbrowy Górniczej / samochód ciężarowy /.
- "Awbud" w Zawierciu / koparka, samochód ciężarowy /.
- Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu / samochód ciężarowy , ciągnik rolniczyz przyczepą /.     
- " Urbit " z Lgoty Murowanej / samochód ciężarowy /.
- " ATA " z Zawiercia / Żuk osobowy /.
3. Uczniowie szkół z terenu Zawiercia i Łaz :
- Gimnazjum nr. 1 w Zawierciu
- Gimnazjum nr. 2 w Zawierciu
- Gimnazjum nr. 3 w Zawierciu
- Zespół Szkół im. Kołłątaja w Zawierciu
- Zespół Szkół im. Langego w Zawierciu
- Zespół Szkół im. Gostkowskiego w Łazach
- Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa

w Zawierciu-Kromołowie
- I Liceum Ogólnokształcące im. Żeromskiego w Zawierciu
- II Liceum Ogólnokształcące im. Malczewskiej w Zawierciu
4. Osoby prywatne ze Skarżyc i okolicznych miejscowości

z dwunastoma ciągnikami z przyczepami.
5. PTTK oddział w Zawierciu
6. Mieszkańcy Skarżyc i okolicznych miejscowości.
Z trzech punktów tj. z okopów przy Okienniku Dużym ,
na górze Kaliska i Barwinek
koparkami wybrano śmieci i wywieziono na wysypisko w Zawierciu pięcioma 
samochodami ciężarowymi . Każdy z tych samochodów wykonał
po 5 kursów.
Akcja trwała od godziny 8 00 do 14 00 Ponadto wyznaczono dziewięć tras
drogami powiatowymiod Blanowic i Kromołowa
do wsi Morsko i Piaseczna , drogami gminnymi , oraz szlakami turystycznymi
/ żółtym, czerwonym, niebieskim, zielonym i czarnym /.
Na wyznaczonych odcinkach tras 
młodzież ze szkół wraz z mieszkańcami Skarżyc zebrała śmieci

do 500 worków 
o pojemności 100 litrów.
Śmieci zwożono ciągnikami z tras do kontenerów przy Domu Strażaka w Skarżycach
skąd kontenerami zostały wywiezione na wysypisko śmieci
w Zawierciu.
Łacznie wywieziono ok 300 m3 śmieci.
Akcja trwała od godziny 9 00 do 12 00 zakończona wpólną grochówką na terenie
fundatora z Ośrodka Wypoczynkowego " Morsko " w Skarżycach .


W Akcji zbierania śmieci na wyznaczonych trasach

uczestniczyły 354 osoby.
Wszyscy w/w biorący udział w Akcji użyczyli swojego sprzętu,

oraz wykonali swoje
prace bezinteresownie. Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu na czas trwania Akcji przyspieszył naprawę 
drogi powiatowej od Centrum przez Blanowice do Skarżyc ,
wykonał pogłębienie rowów odwadniających , oraz dokonał częściowej wycinki krzewów przy poboczu 
ul: Skarżyckiej.

Opiekę medialną nad Akcją objęli:
- TVP3 Katowice
- Polskie Radio Katowice
- Dziennik Zachodni
- Gazeta Zawierciańska Jura
- Kurier Jurajski

Organizatorzy Akcji: Starostwo Powiatowe ,Urząd Miejski
w Zawierciu i Rada Sołecka w Skarżycach

SOŁTYS
Witold Leśniak

 

 

 

Uchwała nr VII/84/95
Rady Miejskiej w Zawierciu

 

Z dnia24 stycznia 1995r. w sprawie nadania Statutu

Sołectwa Skarżyce

Na podstawie art.35i art 40 ust.2 pkt.1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym
/dz, U. nr 16 poz.95 z późn. zmianami

- Rada Miejska w Zawierciu
- uchwala -

1. Ustalić Statut Sołectwa Skarżyce w brzmieniu stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Rady Miejskiej

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej

dr n. med . Maria Gajecka-Bożek

 

Posiedzenie z dnia 29.04.2007

 

Zawiercie Skarżyce 29 04 2007

 

Uchwała nr. 1/ 2007

 

Z zebrania Wyborczego na Sołtysa i Radę Sołecką w Skarżycach
z dnia 29 04 2007.

Zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej sporządzonym do wyboru SOŁTYSA
w dniu 29 04 2007r, stwierdza że z pośród
trzech kandydatów Sołtysem został wybrany LEŚNIAK WITOLD.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym
przy 31 obecnych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Przewodniczący zebraniaProtokolant zebrania

 

Uchwała nr. 2/ 2007

 

Z zebrania Wyborczego na Sołtysa i Radę Sołecką w Skarżycach
z dnia 29 04 2007.

Zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej sporządzonym do wyboru RADY SOŁECKIEJ
w dniu 29 04 2007, stwierdza że
z pośród czterech kandydatów do RADY SOLECKIEJ weszli:
Ciszowska Halina, Szczygieł Kazimierz, Wałek Witold.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym
przy 31 obecnych Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Przewodniczący zebrania


 
Protokolant zebrania

 

Uchwała nr. 3/2007

 

Z zebrania Wyborczego na Sołtysa i Radę Sołecką
w Skarżycach z dnia 29 04 2007.

Zatwierdza PLAN PRACY na lata 2007 - 2011 do realizacji przez SOŁTYSA
i wspomagającą go RADĘ SOŁECKĄ,
zgodnie ze Statutem Sołectwa Skarżyce zatwierdzonym
Uchwałą nr. VII/84/95 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia
24 stycznia 1995 r.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu
jawnym przy 31 obecnych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Przewodniczący zebrania                            Protokolant zebrania

 

 

PLAN PRACY W SOŁECTWIE SKARŻYCE
NA LATA 2007 - 2011

 

1. Poczynić starania o modernizację ulic poprzez utwardzenie
i położenie asfaltu na:
ul. Ostańcowa /600m/.
ul. Kmicica /400/.
ul. Billewiczówny /100/.
ul. Skrzetulskiego /500/.

2. Wybudować dla młodzieży boisko wielofunkcyjne.

3. Wybudować chodniki przy ulicach:
Turystycznej
Ostańcowej
Okiennik
Skalnej
Kmicica

4. W RYNKU wygospodarować teren na wybudowanie miejsc parkingowych
dla turystów zatrzymujących się w centrum Jury.

5. Dalsze ubieganie się o pozyskanie środków na utwardzenie
dróg dojazdowych do pól.

6. Zagospodarować teren Wspólnoty Gruntowej poprzez: dokończenie
pogłębiania i czyszczenie zbiornika wodnego
 w celu swobodnego spływu wód deszczowych, przy zbiorniku
wodnym wygospodarować teren na parking samochodowy.

7. Powołać Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skarżyckiej.

8. Organizować imprezy sportowo - rekreacyjne i kulturalne,
oraz uczestniczyć w imprezach organizowanych przez inne organizacje.

9. Wystąpić z pismami do odpowiednich Urzędów o pomoc
w rozwiązaniu problemów:
- remontu i konserwacji 6 studni ogólnego dostępu.
- dalszego kontynuowania prac wokół terenu zapadania się
 ziemi, poprzez zrobienie odwodnienia.

10. Oznaczyć tablicami, zabytki i pomniki przyrody znajdujące
się w Skarżyczch.

11. dbać o groby żołnierzy poległych w Skarżycach z czasów
I wojny i II wojny światowej.

12. Poczynić starania o pozyskanie środków Unijnych na:
- rozbudowę sieci internetowej
- rozbudowę infrastruktury w Sołectwie tj: kanalizacja
deszczowo - ściekowa, chodniki, drogi, ścieżki piesze
i rowerowe " Krainą Siemowita", punkt widokowy.

Przewodniczący zebrania                        


Protokolant zebrania

 

 

 

Konkurs" Ekologiczne Sołectwo 2010"

 

 

 

 

 

Zawiercie Skarżyce

 

W dniu 17 listopada 2010 roku w Domu Kultury w Ciągowicach odbyło się uroczyste zakończenie konkursu " Ekologiczne Sołectwo 2010", organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu.
Komisja konkursowa wyłoniła grono finalistów i przyznała nagrody :
I miejsce nie przyznano
II miejsce - przyznano dwie równorzędne nagrody w wysokości - 4000, 00 zł. dla sołectwa Ciągowice gm. Łazy, sołectwa Mokrus

gm. Ogrodzieniec.
III miejsce przyznano nagrodę w wysokości 2000,00 zł.

dla sołectwa Skarżyce.


Na uroczystym zakończeniu konkursu obecni byli Starosta Powiatu Zawierciańskiego pan Ryszard Mach, oraz delegacje wyróżnionych sołectw na czele z przedstawicielami gmin w osobach:
V - ce Prezydent Miasta Zawiercia pani Barbara Łada
Burmistrzowie Łaz i Ogrodzieńca.


Uroczystości zakończono wspólną biesiadą.